Esquema per temes

 • General

 • Segona llengua estrangera - alemany

  Per recuperar l'alemany d'anys anteriors cal que els alumnes facin el següent dossier. La data màxima d'entrega del dossier és el 5 de març. S'ha de respectar aquesta data d'entrega. No es farà examen. 

  Fitxer: 1
 • Ciències socials

  En aquest apartat trobareu penjants els treballs que heu de realitzat per tal de recuperar la matèria de ciències socials del cursos anteriors. 

  Dins de cada curs s'espeficicarà QUÈ CAL FER , COM S'HA DE FER I QUAN S'HA LLIURAR.

  ÉS IMPORTANT QUE PARLEU AMB EL PROFESSOR DE LA MATÈRIA PER TAL D'ACLARIR  O SOLUCIONAR ALGÚN DUBTE. 

  Fitxers: 4
 • Música

  Per recuperar MÚSICA d'anys anteriors els alumnes han de realitzar els treballs proposats a sota.

  Si es té pendent MÚSICA de 1R ESO caldrà realitzar el treball "El violi d'Auschwitz".

  Si es té pendent MÚSICA de 3R ESO caldrà realitzar el treball "Mort a La Fenice".

  Fitxers: 2
 • Educació física

  Per recuperar l'EDUCACIÓ FÍSICA pendent d'anys anteriors hauràs de fer un dossier teòric i anar practicant activitat físic-esportiva 2-3 cops a la setmana par a millorar la teva condició física, tècnica i esportiva d'especialitats en equip de les treballades a classe d'Educació Física.

  EL DIA 24 D'ABRIL DE 2018 AL GIMNÀS DE 15:30 A 17:30h

  • El dossier és indispensable per poder fer mitjana. 

  Després faries:

  1. El test de cooper (en el cas de 1r i 2n) o la course navette  (a 3r d'ESO).
  2. Una prova escènica de durada d'entre 2 i 4 minuts: mim, teatre, ball...En el cas dels que es presenten a recuperar 1r d'ESO, aquesta part és substituïda per una explicació oral d'un escalfament general tal i com ho treballem a classe.
  3. 3vs 3 del joc de les 10 passades, en cas que hi hagi prou gent per fer-lo, amb les següents condicions: 5 minuts, 3x3 jugadors
   • possibilitat de combinar només una paret seguida.
   • espai de mig camp de bàsquet.
   • una mà voluntària treurà d'una bossa una de les següents opcions que serà obligatòria per al partit: passades picades, fer 1 bot, passades de pit, o passades des de sobre del cap.

  Llavors, els criteris de qualificació serien els següents:

  • Dossier: 30%
  • Proves físiques i esportives: 70% multiplicada per la mitjana aritmètica entre les diferents proves (2 o 3)

  S'ha de treure mínim un 4 a cada una de les parts per fer mitjana entre elles.

  Fitxers: 3
 • Tecnologia

  Fitxers: 3
 • Matemàtiques

  Pàgines: 3Fitxers: 5
 • Global optatiu i Educació per la Ciutadania

  Per recuperar l'assignatura "Global Optativa" de 1r, 2n i 3r d'ESO i "Educació per la Ciutadania" de 3r d'ESO hauràs de fer un dossier, i lliurar-lo la setmana del 14 de març. 

  El dossier s'ha de fer a ordinador. Ha de ser entenedor i respondre totes les preguntes que es demana.

  Dossier de recuperació / Global Optativa 1r ESO 

  Dossier de recuperació / Global Optativa 2n ESO 

  Dossier de recuperació / Global Optativa 3r ESO

  Dossier de recuperació / Educació per la ciutadania 3r ESO