INTRUCCIONS RECUPERACIÓ TECNOLOGIA 1r ESO

TECNOLOGIA 1r d'ESO:

Per recuperar la matèria de tecnologia caldrà presentar el dossier de recuperació el dia de la prova escrita i a continuació realitzar la prova (per fer-la, cal haver entregat el dossier).

La nota es calcularà amb: 10% seguiment curs  40% dossier,  50% prova escrita.

- Caldrà presentar aquest dossier:
 Complet
 Amb bona lletra
 Sense faltes d’ortografia
 Respectant els marges


- Els dibuixos s’han de fer a llapis i amb cura.
- Algunes activitats no hi caben i s’han de fer en fulls a part.

La prova que es realitzarà a setembre està basada en aquest dossier.

Darrera modificació: dimecres, 27 de juny 2018, 15:27